બીમા શ્રી પ્લાન ૮૪૮

બીમા શ્રી પ્લાન ૮૪૮

યોગ્યતાની શરતો પ્રવેશ સમયે ઓછામાં ઓછી ઉમર = 8 વર્ષ પૂર્ણ પોલીસી મુદત  પ્રીમીયમ મુદત પ્રવેશ સમયે  મહત્તમ વય પાકતી મુદતે  મહત્તમ વય ૧૪ ૧૦ ૫૫ વર્ષ ૬૯  વર્ષ ૧૬ ૧૨ ૫૧ વર્ષ ૬૭ વર્ષ ૧૮ ૧૪ ૪૮ વર્ષ ૬૬  વર્ષ ૨૦ ૧૬ ૪૫ વર્ષ ૬૫ વર્ષ ઓછામાં ઓછી વિમારકમ = ૧૦ લાખ,  મહત્તમ વિમારકમ  = કોઈ મયાર્દા નથી પોલીસી મુદત = ૧૪, ૧૬, ૧૮, ૨૦વર્ષ પ્રીમીયમની = વાર્ષિક, છમાસિક, ત્રીમાસિક, NACH જોખમની શરૂઆત = તાત્કાલિક અસરથી લોન,…

Read More