એલઆઈસી સાથે જોડાઓ

એલઆઈસી સાથે જોડાઓ

નવી એજન્સી મેળવો અને કારકિર્દીનું નિર્માણ કરો  મીનીમમ લાયકાત : એસ.એસ.સી. પાસ ઉમર : ૧૮ અને વધુ   Your browser does not support iframes. The contact form cannot be displayed. Please use another contact method (phone, fax etc)    As an LIC Agent, the sky is not the limit — you can go beyond The salient features of LIC Agent- as a Career વધુ રોકાણ વીના આકર્ષક આવક  કામના કલાકોની પસંદગી  નિયમીત ઘરે બેઠા આવક …

Read More

બીમા શ્રી પ્લાન ૮૪૮

બીમા શ્રી પ્લાન ૮૪૮

યોગ્યતાની શરતો પ્રવેશ સમયે ઓછામાં ઓછી ઉમર = 8 વર્ષ પૂર્ણ પોલીસી મુદત  પ્રીમીયમ મુદત પ્રવેશ સમયે  મહત્તમ વય પાકતી મુદતે  મહત્તમ વય ૧૪ ૧૦ ૫૫ વર્ષ ૬૯  વર્ષ ૧૬ ૧૨ ૫૧ વર્ષ ૬૭ વર્ષ ૧૮ ૧૪ ૪૮ વર્ષ ૬૬  વર્ષ ૨૦ ૧૬ ૪૫ વર્ષ ૬૫ વર્ષ ઓછામાં ઓછી વિમારકમ = ૧૦ લાખ,  મહત્તમ વિમારકમ  = કોઈ મયાર્દા નથી પોલીસી મુદત = ૧૪, ૧૬, ૧૮, ૨૦વર્ષ પ્રીમીયમની = વાર્ષિક, છમાસિક, ત્રીમાસિક, NACH જોખમની શરૂઆત = તાત્કાલિક અસરથી લોન,…

Read More

LIC Money Back Plan 821

LIC Money Back Plan 821

Eligibility Conditions and Restrictions Minimum Age at entry : 13 Years. Maximum Age at entry : 45 years. Age at Maturity : 70 Years. Plan Term : 25 Years. Premium paying Term : 20 Years. Premium Mode : Yearly, Half-yearly, Quarterly, Monthly (SSS or ECS). Basic Sum Assured : 1,00,000 and above (In multiples of 5000) Maturity Benefit 40% of the Basic Sum Assured along with Vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if…

Read More

LIC Money Back Plan 820

LIC Money Back Plan 820

Eligibility Conditions and Restrictions Minimum Age at entry : 13 Years. Maximum Age at entry : 50 years. Age at Maturity : 70 Years. Plan Term : 15 Years. Premium Mode : Yearly, Half-yearly, Quarterly, Monthly (SSS or ECS). Basic Sum Assured : 1,00,000 and above (In multiples of 5000) Maturity Benefit 40% of the Basic Sum Assured along with Vested Simple Reversionary Bonuses and Final Additional Bonus, if any Death Benefit Sum Assured on…

Read More

New Bima Bachat – 816

New Bima Bachat – 816

Eligibility Conditions and Restrictions Minimum Age at entry : 15 Years. Maximum Age at entry : For Term 9 Year is 66 years for Term 12 years 63 years and for Term 15 years 60 years. Age at Maturity : 75 Years. Plan Term : 9,12,15 Years. Premium Mode : Single. Basic Minimum Sum Assured : For Term 9 years 35000 For Term 12 years 50000 For Term 15 years 70000Basic Maximum Sum Assured For…

Read More

New Jeevan Anand Plan – 815

New Jeevan Anand Plan – 815

Eligibility Conditions and Restrictions Age at entry : 18 to 50 Year. Age at Maturity : 75 Years. Plan Term : 15 to 35 Years. Premium Mode : Yearly, Half Yearly, Quaterly, Monthly(SSS or ECS). Basic Sum Assured : 100000 and above (In multiples of 5000). Mode Rebate Yearly 2% of tabular premium Half-Yearly 1% of tabular premium Quaterly Nil Basic Sumassured Rebate 10,00,000 and above 3.00‰ BSA 5,00,000 to 9,95,000 2.5.00‰ BSA 2,00,000 to…

Read More

New Endowment Plus – 835

New Endowment Plus – 835

1. LIC’s New Endowment Plus plan is a unit linked assurance plan, offering investment-cum-insurance during the term of the policy. 2. This Plan allows policyholder to decide the amount of premium he/she can pay. The amount of cover will be decided according to the premium chosen. 3. A pre-specified percentage shall be deducted upfront from the premium as Premium Allocation Charges. This charge is levied to meet the cost of issuing policy such as distributor…

Read More

Limited premium endowment plan – 830

Limited premium endowment plan – 830

This is a limited premium paying conventional With-Profits Endowment Assurance plan. The benefits and other details of the plan are given below   Eligibility Conditions and Restrictions Age at entry : 18 Year. Age at Maturity : 54 Years. Plan Term : 12, 16 and 21 Years. Premium Mode : Yearly, Half Yearly, Quaterly, Monthly(SSS or ECS). Basic Sum Assured : 300000 and above (In multiples of 10000). Limited premium endowment plan Mode Rebate Mode…

Read More
1 2 3